Serveis

Serveis d' Intermediació Compra-Venda Immobles    

Aquest servei es realitza dins el marc de la Llei del Dret a l' Habitatge que regula la documentació necessària per a la transmissió de béns immobles.

   Essent conscients del ventall d' incidències que poder sorgir en aquest tipus d' operacions, oferim un servei completament integral: tramitació i obtenció de Cèdules d' Habitabilitat, Certificats d' Eficiència Energètica, Constitució de Comunitats de Propietaris, tramitació i obtenció de Butlletins per a la contractació dels subministraments, tramitació i obtenció de Permisos i Llicències davant d' organismes municipals...   

També oferim un servei d'assessorament i gestió de càrregues dels immobles, tramitació d'Acceptacions d'herència, elaborem Contractes d' Arres i de Compravenda  subjectes a legislació vigent, Liquidació d'impostos, assessorament fiscal i en matèria d' Assegurances, Tramitació d'Escriptures de compravenda i  Inscripció Registral dels Immobles.

Serveis de Lloguer de d' habitatges  

Elaborem Contractes de Lloguer, Dipòsits de Fiances davant dels òrgans competents, Actualització de Rendes, Gestió d' Impagats, Desnonaments, Subrogacions de contractes...

Assessorament Legal i Fiscal    

 Assessorament Fiscal als nostres clients en les diverses operacions immobiliàries. Per a mantenir aquest compromís, el nostre personal està en contínua formació realitzant cursos i assistint a seminaris en centres especialitzats en matèria immobiliària. Aquest servei està recolzat per un grup d' experts externs (advocats, arquitectes, assessors legals) amb àmplia experiència i consolidació dins del sector immobiliari.

Gestió de Patrimoni  

Aquest apartat reuneix una sèrie d' operacions immobiliàries de diversa complexitat i diversitat que al llarg de la nostra experiència hem desenvolupat, com són:  

-Juntes de Compensació i Unitats d' Actuació  

-Permutes Immobiliàries  

-Expedients d' Expropiació Forçosa i Drets de Reversió  

-Canvis d' Ús  

-Alteracions Cadastrals  

-Liquidacions complementàries Oficina Liquidadora  

-Expedients de Ruïna Forçosa

Dades personals
Dades de l'immoble
Demana'm per Whatsapp